Exhibition |  2016 |  Tokyo

 

P: KAZUTAKA FUJIMOTO