Exhibition
2016 TOKYO
P: KAZUTAKA FUJIMOTO
CL : SUMIDA AQUARIUM